POLÍTICA DE PRIVACITAT


De conformitat amb el Reglament General (UE) sobre Protecció de Dades (RGPD), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’USUARI presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc per a que les dades personals que proporcioni a través de la pàgina Web siguin inclosos en un fitxer d’Usuaris Web propietat de RUTH MASSÓ JUAN, les dades de la qual apareixen al començament de l’Avís Legal.


Tot això degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual es garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD.


1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS


Tal i como es recull a la normativa, s’informa a l’USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, les quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, tals com: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes de serveis, així com altres comunicacions que la Web entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com de compliment obligatori, són imprescindibles per realitzar les finalitats establertes a l’Avís Legal.


Així mateix podrà donar compliment a través de les dades, als requeriments i gestió de cites sol·licitades pels USUARIS. Finalitats com gestionar la prestació de serveis o la gestió administrativa d’aquests i valorar l’acceptació de candidatures en cas d’acceptar l’entrega de currículums a través de la Web.


Únicament la TITULAR tindrà accés a les seves dades, i per cap motiu, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.


L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC de l’USUARIO al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen al present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.


En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per a la qual han estat recavades aquestes dades, ni molt menys seran cedits a un tercer.


2. Exactitud y veracitat de les dades


Òbviament l’USUARI és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que remet eximint a la TITULAR de qualsevol tipus de responsabilitat al respecte.


Com a USUARI, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta als diferents formularis de captació de dades.


3. Menors d’edat


En el supòsit de ser major de tretze anys, l’USUARI podrà registrar-se sense necessitat del consentiment previ dels seus pares o tutors.


¿Què succeeix en el cas de que l’USUARI sigui menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors per a que puguem tractar les seves dades personals. Advertència: si l’USUARI té menys de tretze anys i no ha obtingut el consentiment dels seus pares, no pot registrar-se a la Web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància d’això.


4. Legitimació


Gràcies al consentiment, podem tractar les dades de l’USUARI sent requisit obligatori per poder subscriure’s a la pàgina Web.

Tal i com coneix l’USUARI, aquest pot retirar el seu consentiment en el moment que ho desitgi.


5. Categoria de les dades


Les dades recavades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com dades identificadores.


6. Temps DE CONSERVACIÓ DE LeS DAdeS


La TITULAR conservarà les dades de l’USUARI durant el temps legalment establerts o fins que l’USUARI sol·liciti eliminar-los.


7. Compliment de la normativa d’aplicació


La TITULAR de la Web, fins a data actual compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’esmentada Llei Orgànica i demés normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’USUARI.


Des de maig de 2018, ens regim per la normativa que va entrar en vigor, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unión Europea.


Així mateix, informem que donant compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de SSICE, se li sol·licitarà consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb objectius comercials en cada moment.


En compliment amb el que estableix la normativa, informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la navegació de l’USUARI, podran ser emmagatzemades als fitxers de RUTH MASSÓ JUAN tractats per a la finalitat de atendre la seva sol·licitud i pel manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis als qual es subscrigui.


Addicionalment, l’USUARI dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo, por qualsevol medi, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de la Web.


En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat senyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant a l’apartat 9 “Exercici de Drets”.


8. Mesures de seguretat


Informem a l’USUARI de que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això en conformitat amb lo previst al RGPD.


Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb l’objectiu de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, el control i l’avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.


9. Exercici de drets


Aquells USUARIS que hagin facilitat les seves dades a través de la Web, podran dirigir-se a la TITULAR de la mateixa amb l’objectiu de poder exercir gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers. Informem igualment que l’USUARIO pot presentar reclamació davant l’Autoritat de Control.


El mètode més ràpid i senzill seria accedint l’USUARI directament al seu compte d’USUARI, si aquest estigués operatiu, i modificar les seves dades o esborrar el seu compte. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per als fins esmentats enlloc de ser esborrada.


En el present cas, no es realitzen tractaments automatitzats de dades, i en el cas de fer-los, informarem a l’USUARI al respecte.


L’USUARI podrà exercir els seus drets a través d’un comunicat per escrit amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a la següent adreça:


RUTH MASSÓ JUAN. Plaça Alcalde Lloret. Núm. 1. 1r - 1ª 43005 Tarragona (TARRAGONA)


També podrà exercir aquests drets a través del correu electrònic: fisiovitaltgn@gmail.com


En relació amb la gestió de les dades de l’USUARI associades als perfils socials de RUTH MASSO JUAN, l’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels USUARIS. En relació als drets d’accés i rectificació, informem que l’USUARI només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de RUTH MASSO JUAN.


A més, l’USUARI podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats a les diferents xarxes socials.


L’USUARI podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. L’USUARIO pot familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a utilitzar-les en els següents enllaços:


Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Google: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Instagram: https://twitter.com/privacy


10. Links o enllaços externs


Com un servei als nostres visitants, aquesta pàgina Web pot incloure hipervincles a altres llocs web que no són operats o controlats per aquesta pàgina Web. Per aquest motiu, la Web no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a la Web, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

L’únic objectiu dels enllaços és proporcionar a l’USUARI la possibilitat d’accedir a tals enllaços i conèixer la nostra feina, tot i que la Web no ofereix ni comercialitza per si sol ni per mitjà de tercers la informació, conteninguts i serveis disponibles en aquests llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis ni qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. La Web no es responsabilitza en cap cas dels resultats que poden derivar-se a l’USUARIO per accés als enllaços esmentats.


11. Contingut d’altres llocs web


Aquesta pàgina Web pot incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera que si l’USUARI hagués visitat la web d’origen referenciada.


Aquests llocs web poden recopilar dades sobre l’USUARI, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers, i supervisar la teva interacció utilitzant aquest codi.


12. Responsable del fitxer, i encarregats del tractament


La responsable del fitxer de dades és RUTH MASSÓ JUAN.


Com encarregats de tractament aliens a la TITULAR: RAIOLA NETWORKS (Servei de Hosting)


13. Serveis oferts per tercers en aquesta Web.


Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, la Web utilitza determinats prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat.


Política de privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquesta pàgina: Google (Analytics).


A la Web també s’estudien les preferències dels seus USUARIS, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la nostra audiència i què és el que necessita.


L’USUARI i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hipervincle o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des de el seu lloc web a la Web: https://www.fisiovitaltgn.com. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la Web i el propietari o propietària del lloc web en el qual s’estableixi l’hipervincle, ni l’acceptació o aprovació per part de la Web dels seus continguts o serveis. En tot cas, la Web es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hipervincle a aquesta pàgina Web.


14. Acceptació i consentiment


L’USUARI declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de la TITULAR de la Web en la forma i per a les finalitats indicades a l’Avís Legal.


15. Modificació de la política de privacitat


La TITULAR es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicat almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.